• Schoon en gezond drink-, recreatie, zwem- en vaarwater
  • Droge voeten, schone (doorvaarbare) waterwegen
  • Vervoer over water, de juiste weg

Wie zijn wij?

• Boeren, Burgers en Watergebruikers.
• Een politiek onafhankelijke waterschapspartij.
• Kijken verder dan vier jaar vooruit, wij denken aan de volgende generaties.
• Voor gezond waterbeheer, waterrecreatie, scheepvaart en natuur ijspret.
• Met gezond (boeren) verstand, dus praktisch en logisch denken.
• Met regionale en gedegen kennis.

Wat willen wij?

Prioriteit van de kerntaken

• Waarborgen van watergebruik in ruimste zin van het woord, waarbij kostenbeheersing een speerpunt is.
• Onze (veen)weide gebieden bruikbaar houden voor agrarisch gebruik.
• Meer mogelijkheid voor recreatief gebruik van waterwegen, alsmede vervoer over water meer mogelijkheden bieden, zodat het milieu wordt gespaard.

Wij willen gezond water

• Sluiten van alle gemeentelijke riooloverstorten vóór 2025.
• Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren t.a.v. chemische stoffen, zoals medicijnen, hormonen en micro-plastics.
• Bestrijden van predatoren zoals ratten, Amerikaanse rivierkreeften en andere exoten.

Wij willen voldoende zoetwater en het tegengaan van de verzilting

• Zomers een hoger waterpeil in het Marker- en IJsselmeer.
• Voldoende zoetwater in onze sloten.
• Bruggen en grote duikers in plaats van kleine buizen, voor een betere doorstroming en doorvaarbaarheid.

Wij willen meer aandacht voor vaarweggebruik en recreatie in en op het water.

• Zorgen voor kwalitatief goed en veilig zwem/vaarwater.
• Stimuleren van mee koppelkansen voor vaar-, schaats- en fietsroutes.
• Opruimen van de plastic soep.