Het waterschap HHNK transformeren van het duurste waterschap in NL naar het goedkoopste schap.
Wij erkennen dat deze ambitie zeer groot is en realiseren ons dat het een tijdsbeslag vraagt van zeker 25 jaar.
Om u een indruk te geven volgt hieronder een vergelijking met enkele andere waterschappen:

2014 HHNK Fryslan Rijnland Zeeland
Watersysteemheffing/ha € 95,16 € 40,81 € 73,11 € 52,80
Verontreinigingsheffing/vve € 57,21 € 54,82 € 51,38 € 54,18
Wegenheffing/ha € 21,51 € 0,00 € 0,00 € 9,47

Van de 23 waterschappen in NL heeft HHNK de allerhoogste tarieven m.b.t. de wegen- en watersysteemheffing.  Met de verontreinigingsheffing  staan we in de top 6. Alle heffingen bij elkaar opgeteld  leven we in het duurste waterschap van Nederland.

De komende jaren beweegt HHNK zich bij ongewijzigd beleid steeds verder  van de andere waterschappen af.  Volgens de meerjarenbegroting van HHNK zullen de tarieven voor burger en bedrijf naar verwachting stijgen met 5 á 6 procent per jaar. Bij de overige waterschappen ligt dit percentage op de helft, nl. 2,5 %. Wij denken dat het maatschappelijk gezien onverantwoord is om de tarieven voortdurend met meer dan 5% per jaar te laten stijgen. Dit is het moment voor een dringende herbezinning op de taken en verantwoordelijkheden van HHNK.  Het moment van forse ingrepen , met minimaal verlies van kwaliteit van dienstverlening.

Kosten van natuur en recreatie neerleggen bij ingezetenen en overheid
BBW ziet het realiseren van natuur en recreatie als een maatschappelijk nut. De kosten hiervan zullen dan ook door de maatschappij moeten worden opgebracht. De rekening  zal bij de ingezetenen en overheden op de deurmat dienen te vallen. Op dit moment dragen de grondeigenaren onevenredig veel bij. Wij willen de rekening vooral bij de overheden neerleggen.

Geschillen met  ingezetenen oplossen aan de keukentafel, gang naar de rechtbank vermijden.
 Bij geschillen tussen het schap en  burgers en bedrijven wordt te snel gekozen voor een juridische procedure. Beide partijen beschikken volgens BBW over voldoende  gezond verstand om de problemen  aan de keukentafel op te lossen.  Hierbij moeten alle belangen voldoende aan bod komen, niet alleen die van het schap. Waterschap en burger staan naast elkaar en niet tegenover elkaar.

Waterschap medeverantwoordelijk stellen voor faunaschade aan mens, dier en gewas.
Het waterschap  is gedeeltelijk verantwoordelijk, evenals de andere overheden,  voor de realisatie van natuur en recreatie. Denkt u maar aan de aangelegde droge en natte waterbergingen, natuurvriendelijke oevers,  plas-dras gebieden en natuur in combinatie met waterkeringen. Deze gebieden trekken enorme hoeveelheden watervogels en ratten aan. Er treedt een verhoging van het gezondheidsrisico bij mensen op in de vorm van o.a. ziekte van Weil en schadelijke vormen van botulisme. Daarnaast is er een toename van het gezondheidsrisico bij dieren, zoals de vogelgriep en leverbot. De schade aan de op het land staande gewassen wordt  met name veroorzaakt door de enorme hoeveelheden ganzen en smienden. HHNK zou een evenredige bijdrage moeten leveren aan het faunafonds van de provincie NH. Vanuit dit fonds krijgen agrarische bedrijven een beperkte vergoeding. BBW vindt het niet rechtvaardig om vooral de agrariër deze risico’s volledig te laten dragen.

Gezond van grond tot mond op het gebied van waterkwaliteit.
De waterkwaliteit in onze watergangen dient minimaal van een zodanige kwaliteit te zijn dat er op onze gronden gezonde gewassen geteeld kunnen worden, en het vee gezond drinkwater heeft. Scherpere kwaliteitseisen dan de EU ons oplegt, lijkt ons in de landbouwproductiegebieden niet noodzakelijk. Er moet duidelijker in beeld worden gebracht wat de natuurlijke achtergrondbelasting van een bepaald gebied is.

Ga verder naar het volledige verkiezingsprogramma...

Riet en water bij Opmeer

KIES VOOR EEN FRISSE WIND DOOR ONS HOOGHEEMRAADSCHAP

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com