Wie zijn wij?

Boeren Burgers Waterbelang is een politiek onafhankelijke partij, die een breed draagvlak wil creëren tussen burgers en [agrarische ] ondernemingen in het werkgebied. Dit is het gebied boven het Noordzeekanaal, inclusief Amsterdam-Noord en Texel.
Het team van kandidaten heeft een brede deskundigheid, maar zeker een praktische inslag en wil een frisse wind laten waaien door het hoogheemraadschap.

Wat willen wij?

Het waterschap HHNK transformeren van het duurste waterschap in NL naar het goedkoopste schap.
Wij erkennen dat deze ambitie zeer groot is en realiseren ons dat het een tijdsbeslag vraagt van zeker 25 jaar.
Om u een indruk te geven volgt hieronder een vergelijking met enkele andere waterschappen:

2014 HHNK Fryslan Rijnland Zeeland
Watersysteemheffing/ha € 95,16 € 40,81 € 73,11 € 52,80
Verontreinigingsheffing/vve € 57,21 € 54,82 € 51,38 € 54,18
Wegenheffing/ha € 21,51 € 0,00 € 0,00 € 9,47

Van de 23 waterschappen in NL heeft HHNK de allerhoogste tarieven m.b.t. de wegen- en watersysteemheffing.  Met de verontreinigingsheffing  staan we in de top 6. Alle heffingen bij elkaar opgeteld  leven we in het duurste waterschap van Nederland.

De komende jaren beweegt HHNK zich bij ongewijzigd beleid steeds verder  van de andere waterschappen af.  Volgens de meerjarenbegroting van HHNK zullen de tarieven voor burger en bedrijf naar verwachting stijgen met 5 á 6 procent per jaar. Bij de overige waterschappen ligt dit percentage op de helft, nl. 2,5 %. Wij denken dat het maatschappelijk gezien onverantwoord is om de tarieven voortdurend met meer dan 5% per jaar te laten stijgen. Dit is het moment voor een dringende herbezinning op de taken en verantwoordelijkheden van HHNK.  Het moment van forse ingrepen , met minimaal verlies van kwaliteit van dienstverlening.

Kosten van natuur en recreatie neerleggen bij ingezetenen en overheid
BBW ziet het realiseren van natuur en recreatie als een maatschappelijk nut. De kosten hiervan zullen dan ook door de maatschappij moeten worden opgebracht. De rekening  zal bij de ingezetenen en overheden op de deurmat dienen te vallen. Op dit moment dragen de grondeigenaren onevenredig veel bij. Wij willen de rekening vooral bij de overheden neerleggen.

Geschillen met  ingezetenen oplossen aan de keukentafel, gang naar de rechtbank vermijden.
 Bij geschillen tussen het schap en  burgers en bedrijven wordt te snel gekozen voor een juridische procedure. Beide partijen beschikken volgens BBW over voldoende  gezond verstand om de problemen  aan de keukentafel op te lossen.  Hierbij moeten alle belangen voldoende aan bod komen, niet alleen die van het schap. Waterschap en burger staan naast elkaar en niet tegenover elkaar.

Waterschap medeverantwoordelijk stellen voor faunaschade aan mens, dier en gewas.
Het waterschap  is gedeeltelijk verantwoordelijk, evenals de andere overheden,  voor de realisatie van natuur en recreatie. Denkt u maar aan de aangelegde droge en natte waterbergingen, natuurvriendelijke oevers,  plas-dras gebieden en natuur in combinatie met waterkeringen. Deze gebieden trekken enorme hoeveelheden watervogels en ratten aan. Er treedt een verhoging van het gezondheidsrisico bij mensen op in de vorm van o.a. ziekte van Weil en schadelijke vormen van botulisme. Daarnaast is er een toename van het gezondheidsrisico bij dieren, zoals de vogelgriep en leverbot. De schade aan de op het land staande gewassen wordt  met name veroorzaakt door de enorme hoeveelheden ganzen en smienden. HHNK zou een evenredige bijdrage moeten leveren aan het faunafonds van de provincie NH. Vanuit dit fonds krijgen agrarische bedrijven een beperkte vergoeding. BBW vindt het niet rechtvaardig om vooral de agrariër deze risico’s volledig te laten dragen.

Gezond van grond tot mond op het gebied van waterkwaliteit.
De waterkwaliteit in onze watergangen dient minimaal van een zodanige kwaliteit te zijn dat er op onze gronden gezonde gewassen geteeld kunnen worden, en het vee gezond drinkwater heeft. Scherpere kwaliteitseisen dan de EU ons oplegt, lijkt ons in de landbouwproductiegebieden niet noodzakelijk. Er moet duidelijker in beeld worden gebracht wat de natuurlijke achtergrondbelasting van een bepaald gebied is.

Hoe willen wij dit doen?

Fors snijden in de kosten van HHNK.
HHNK is in diverse opzichten het grootste schap van NL.  Zij dient veel meer te profiteren van de schaalvoordelen die dit zou kunnen opleveren. HHNK betaalt bijv. 0,59% meer rente over haar langlopende schulden dan het landelijke gemiddelde. Dit is op jaarbasis een bedrag van ongeveer 2 milj. euro.  Het effect op de tarieven is 1% verhoging. Te denken valt aan een verlaging van de loonsom van 10% t.o.v. het referentiejaar 2014. Het effect op de tarieven is 4% verlaging.  Een en ander dient opgevangen te worden door doelmatiger te werken binnen de eigen organisatie en slimme samenwerking met strategische partners [ gemeentes,waterleidingbedrijven en Rijkswaterstaat. Het is verbijsterend dat er nog steeds geen bedrijfsvergelijking met de andere waterschappen mogelijk is op basis van arbeidsproductiviteit. BBW wil zich hard maken voor een cultuursverandering binnen het schap. Er moet nog een enorme slag gemaakt worden richting een efficiënt en doelgericht opererend bedrijf. Daarnaast kunnen de investeringen die voortvloeien uit een aantal wettelijke taken, zoals het op sterkte brengen van regionale waterkeringen,  vertraagd worden uitgevoerd. De bescherming  tegen overstromingen mag uiteraard niet in het geding zijn. Daarnaast zou het schap veel meer gebruik kunnen maken van de kennis in het gebied, waardoor werken veel slimmer kunnen worden uitgevoerd. Toekomstige innovatieve ontwikkelingen kunnen in dit proces tevens een grote rol spelen.

Minder regels en controles.
BBW staat voor een drastische sanering van  regels en controles door het schap. Een transitie van vergunningsplicht naar meldingsplicht kan daar een belangrijke bijdrage toe leveren.  Uiteraard dienen de wettelijke taken onverkort te worden uitgevoerd. Milieucontroles door zowel de ambtenaren van de gemeentes als die van HHNK zijn teveel van het goede.

Zorgen dat het hemelwater niet in het riool komt.
In de waterschapswereld wordt hiervoor de term “afkoppeling”gebruikt.  Regenwater dat in het  riool terecht komt dat gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat kost veel geld. Indien we dit kunnen voorkomen zou dat een forse besparing opleveren.

Waar staan we nog meer voor...

Openstellen van eigendommen van HHNK voor recreatief medegebruik.
Laat de burger zoveel mogelijk genieten van het verblijf op onze waterkeringen.  Laat ze zoveel mogelijk genieten van onze historische molens en gemalen door ze open te stellen voor het publiek. Geef geïnteresseerden de gelegenheid om zich te verdiepen in het archief van HHNK.

Aandacht voor fiets, wandel, vaar en schaatsroutes.
HHNK dient te zorgen voor goede gebiedsoverschrijdende vaar- en schaatsroutes. Hiertoe dienen de bruggen en duikers voldoende hoogte te hebben en de sloten goed uitgebaggerd te zijn .

Natuurvriendelijke oevers in de stedelijke en recreatiegebieden.
Natuurvriendelijke oevers leveren een substantiële bijdrage aan de waterkwaliteit. Door ze met name in bovengenoemde gebieden te realiseren wordt de overlast voor de productiegebieden beperkt. Om dezelfde reden zijn we alleen voorstander van droge waterbergingen.

Aandacht voor biodiversiteit en vispassages.
Onze gemalen dienen zodanig te worden aangepast dat trekvissen kunnen passeren. Hanteer verschillende normen voor gewenste biodiversiteit tussen natuur- en productiegebieden. Blijf aandacht schenken aan het voorkomen van vervuiling door hormoonstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Blijf hierover met de bedrijfssectoren in gesprek, stimuleer en coördineer.

In agrarische gebieden wegbermen maaien  vóór het zaaistadium.
Hierdoor wordt voorkomen dat de boer overbodige onkruidbestrijding moet uitvoeren. Tevens kunnen insecten, aangetrokken door bloeiende bermen, schadelijke virussen overbrengen op de landbouwgewassen.

Veiligheid m.b.t. overstromingen staat voorop.
Uiteraard heeft bescherming tegen overstromingen de hoogste prioriteit. Het Rijk gaat uit van een aanvaardbaar overstromingsrisico van 1 : 100.000. Dit is wat BBW betreft ruim voldoende.

Bij wateroverlast schade in de “overloopgebieden”compenseren.
Bij wateroverlast dient de volgorde te worden gehanteerd: eerst droge voeten in de steden en dorpen. Daarna zware economische schade trachten te voorkomen en pas later de natuurgebieden van water ontlasten. Bij ernstige wateroverlast loost het waterschap het overtollige water in de gebieden rondom steden en dorpen. Het probleem komt dan bij de grondeigenaren terecht. Het past bij het solidariteitsbeginsel van onze maatschappij om de extra schade die hierdoor ontstaat in de buitengebieden te vergoeden.

Bij watertekort zorgen voor voldoende schoon en zoet stromend water.
Met het enorme zoetwaterbassin van het Ijssel- en Markermeer in de achtertuin moet mogelijk worden gemaakt dat het bedrijfsleven voorzien wordt van schoon en zoet water.

Kwalitatief goed en veilig zwemwater.
De wettelijke kwalificatie “ goed” is voldoende.

Handhaving van een gedegen baggercyclus.
Onderhoud aan de watergangen m.b.t. het baggeren is noodzakelijk voor een goede water toe- en afvoer, waterkwaliteit, bevaarbaarheid en berging.
Ook wordt hierdoor een verbetering  van de kwaliteit van eventuele schaatsroutes bevorderd. Verdere bezuinigingen op het baggeren lijken onverantwoord.

Veilige dijken combineren met recreatie- en natuurwaarden.
De werkzaamheden m.b.t. onze dijken en waterkeringen kunnen slim gecombineerd worden met het realiseren van recreatie- en natuurwaarden. Voorbeelden zijn de zandige oplossing bij de Hondsbossche- en Pettemerzeewering en de nog aan te leggen vooroeverprojecten langs de dijk Hoorn-Amsterdam.

Identiteit van Nederland-Waterland moet bewaard blijven door het in eigendom houden van ons historisch erfgoed.
HHNK dient zijn cultuurhistorisch erfgoed op geen enkele wijze in eigendom over te dragen op een andere partij.  De oude molens, gemalen en historische gebouwen zijn bepalend voor onze identiteit en internationale uitstraling . Daar willen we voor 100% zeggenschap over houden.

Gunning van werk aan regionale bedrijven.
Het waterschap is de opdrachtgever van vele projecten. Door de nieuwe Europese aanbestedingsregels vallen veel regionale loonbedrijven uit de boot. BBW vindt dit een zeer onwenselijke situatie, aangezien regionale loonbedrijven veel gebiedskennis bezitten,  en ingeschakeld kunnen worden bij calamiteiten. Meer werk meervoudig onderhands aanbesteden is een mogelijke oplossing.

Dijkwegen behoren tot onze kerntaak.
Wij zijn van mening dat verharde wegen die gelegen zijn op een primaire of secundaire waterkering, voor zover in eigendom  van HHNK, niet dienen te worden overgedragen aan derden, met name gemeentes. Onderhoud en investeringen in dijken of regionale keringen en de eigendomsrechten van de dijk incl. verharding, dienen in één hand te zijn. Alleen op die manier kan slagvaardig worden gereageerd op dreigende overstromingen. Ook deze waterkeringen behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed en zijn bepalend voor onze identiteit en uitstraling. Vervreemding van de bovenlaag leidt tot onbegrip en imagoschade.

Molen in de Schermer

KIES VOOR EEN FRISSE WIND DOOR ONS HOOGHEEMRAADSCHAP

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com